voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel1: DEFINITIES:
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onder:
‘Aanmelder’: de natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die namens een Deelnemer de overeenkomst aangaat tot deelname aan een activiteit georganiseerd door ByTerra en daartoe wettelijk bevoegd is. Rechtspersonen kunnen ook deelnemers aanmelden.
‘Aanmelding’: de inschrijving voor deelname aan een activiteit van ByTerra  middels het mailverkeer.
‘Betrokken Vrijwilligers’: de vrijwilligers die helpen of dienstbaar zijn aan het organiseren van de activiteit.
‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de activiteit van Byterra.
‘Activiteit’: de verzameling van initiatieven georganiseerd door ByTerra waarop mensen kunnen inschrijven
Artikel2: Hoedanigheid ByTerra
Ter datum van 09-02-2022 is ByTerra een feitelijke vereniging en te beschouwen als een ‘vzw in oprichting’ .
Zodra de eerste activiteit doorgaat zal ByTerra functioneren als vzw met publicatie in het staatsblad.
Artikel 3: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ByTterra gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of andere overeenkomsten.
De aanmelder, deelnemer en de vrijwilligers gaan akkoord met de algemene voorwaarden als ze inschrijven op een aanbieding van ByTerra. 
Artikel 4: Informatie
Voor alle praktische en inhoudelijke informatie over onze activiteiten raadpleeg onze website:
Byterra.be 
Of u kan contact opnemen met het centraal secretariaat, Grote baan 171C-1 te Houthalen. Openingsuren van 17u00 tot 18u00 (E-mail: info.Byterra@gmail.com    tel.: +32 498 366 185).
Voor alle informatie over (terug)betalingen, financiële afhandelingen en klachten kan u terecht bij Yves Palmers op het nummer  +32 498 366 185 (enkel op werkdagen tussen 17u en 18u00) of via e-mail  info.ByTerra@gmail.com
Artikel 5: Inschrijving
De deelnemer verbindt zich ertoe de gevraagde info correct en volledig te verstrekken aan ByTerra.
Bij inschrijving is de deelnemer verplicht alle nodige informatie (medische en persoonlijke) te verstrekken opdat ByTerra als goede huisvader kan handelen en accuraat kan reageren op voorvallen tijdens het kamp.
De bestelling of inschrijving is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De bestelling wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene voorwaarden en de ontvangst van de overschrijvings gegevens..
(Indien u geen bevestigingsmail heeft ontvangen is deze waarschijnlijk bij uw ongewenste mailtjes terecht gekomen.)
Artikel 6: Prijs
In de inschrijvingsprijs van activiteiten met overnachtingen is alles inbegrepen, zowel de opvang, de accommodatie, het materiaal, als de begeleiding door monitoren.
Volpension met water aan tafel, tot het middagmaal op de laatste dag (eten voor speciale maaltijden oas dieet, lactose, etc kan een bijkomende kost teweeg brengen)
Persoonlijke uitgaven voor bvb het volgen van een dieet kunnen door de deelnemer niet in mindering gebracht worden.
Bij inschrijving ontvang je automatisch een inschrijvings bevestiging en vraag tot betaling in je mailbox. Geef je geen gevolg aan deze vraag tot betaling, dan zullen er op termijn juridische stappen ondernomen worden.
Je inschrijvingsbedrag niet betalen is niet gelijk aan annuleren. Wil je annuleren, doe dit dan schriftelijk via de website.
Een prijsvermindering in de vorm van korting wordt enkel toegekend wanneer deze bij inschrijving met de juiste mededeling aangevraagd wordt. Kortingen kunnen niet verrekend worden of terugbetaald worden bij reeds gedane boekingen, en zijn ook niet geldig voor vormingen en kleuterkampen.
Artikel 7: Prijsstijgingen
De geafficheerde prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het ter perse gaan van de brochure, advertentie of vermelding. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden.
Indien inkoop van brandstoffen, taksen of belastingen wijzigen, zodat ze een effect hebben op de totale inkoopprijs, dan kan tot maximum 1 maand voor het geplande vertrek de prijs herzien worden. Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.
“Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke inschrijving herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen. 
Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: 
P = p {a + b (S/s) + c (I/i)} 
Waarbij:
♣ P = de nieuwe prijs
♣ p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
♣ a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
♣ b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
♣ S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
♣ s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
♣ c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
♣ I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
♣ i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
♣ a + b + c = 1” Ter informatie:
♣ hoe groter a, hoe minder de nieuwe prijs kan afwijken van de oorspronkelijke prijs;
♣ hoe groter b, hoe meer in uw herziening de wijziging van de loonkosten meespeelt (dit is dus vooral interessant als in uw prijs vooral de werkuren doorslaggevend zijn, bv. schilderwerken);
♣ hoe groter c, hoe meer de wijziging van de materiaalprijzen een invloed heeft (dit is dus vooral interessant als in uw prijs vooral de kostprijs van de verwerkte materialen doorslaggevend is, bv. bij metaalconstructies of elektriciteitswerken). 
 
Materiaalkostenindexen vind je op http://economie.fgov.be/nl/binaries/pr21n_tcm325- 76596.pdf Er is dus niet één materiaalindex, maar er zijn er verschillende.
Artikel 8: BETALING
Alle inschrijvingsgelden zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van uw inschrijving op het rekening nummer van ByTerra opgegeven in de mail voor betaling, met vermelding van uw naam van de Deelnemer, adres en naam van de activiteit. 
Bij het betalen van het inschrijvingsgeld gaat de Aanmelder en de Deelnemer automatisch akkoord met de verschillende artikelen beschreven in de Algemene Voorwaarden, zoals in dit document beschreven.
Indien gewenst kan ByTerra een bijhorende factuur maken. (Let wel op, het cursusgeld dient voldaan te zijn vóór de start van de opleiding.) 
Gespreide betalingen bij onze activiteiten zijn mogelijk na schriftelijke aanvraag via e-mail (info.Byterra@gmail.com ) en dit enkel onder volgende voorwaarden:
Een document ondertekenen voor aanvaarding van de voorwaarden
En het voorstel tot gespreide betaling word aanvaard.
Gespreide betaling betekent automatisch een toeslag van 5% op het cursusgeld (administratiekosten)
De gespreide betalingen lopen verder ook na het vroegtijdig stoppen van de opleiding. De betalings -en annulatievoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
Geen betaling bij de start van de activiteit betekent automatisch dat men niet kan deelnemen aan de ingetekende activiteit.
ByTerra  behoudt zich het recht bij niet betaling de toegang tot de activiteit te weigeren.
Er worden geen gelden terugbetaald indien men de activiteit vroegtijdig stopzet.
 Indien er niet aan de verplichting werd voldaan om te betalen binnen de geldende termijnen, kan ByTerra vzw de plaats opnieuw openstellen voor andere geïnteresseerden.
Artikel 9: Annulatievoorwaarden
Indien u niet kunt deelnemen aan een activiteit waar u al voor ingeschreven was, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we aan iemand anders nog een kans geven om in te schrijven. Annulatie kan enkel schriftelijk via e-mail ( info.Byterra@gmail.com).
Artikel 10: Annulatieregeling bij activiteiten op een vaste locatie:
Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit  is er enkel een administratieve kost verschuldigd van 10% van het inschrijvingsgeld met een minimum van 20€.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd
Na aanvang van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd
Artikel 11: Annulatieregeling bij activiteiten op locatie met eventueel overnachtingen en maaltijden (o.a. belevingsweek):
  • Voor deze activiteiten moet de locatie lang van tevoren vastgelegd en betaald worden daarom gelden hier strengere regels :
Wanneer de annulatie  -om eender welke reden-  gebeurt tot 3 maanden voor aanvang van de activiteit  is er een administratieve kost van 25€.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 3  maanden tot 5 weken voor de startdatum van de activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 5 weken voor de startdatum van de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Na aanvang van de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Indien de activiteit niet kan doorgaan o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het geld automatisch teruggestort.
Bij betwistingen zal het bestuur van ByTerra altijd een bindende beslissing nemen.
Artikel 12: herroepingsrecht
De consument beschikt voor de bestellingen van activiteiten bij ByTerra niet over een herroepingsrecht, conform de uitzondering voorzien in artikel VI.53,12 van het Wetboek van Economisch recht (nl. “de terbeschikkingsstelling van accommodatie anders dan woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien’).
Artikel 13: Instructies en gedragsregels
De Deelnemer dient zich te houden aan alle redelijke instructies van ByTerra in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke ByTerra  nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door ByTerra  in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door ByTerra  van (voortzetting van) de activiteit (kamp)  worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Deelnemer of kan verhaald worden op de Aanmelder. Tevens heeft de Deelnemer of Aanmelder  geen recht op terugbetaling van de inschrijvingsgelden.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
Gebeurlijke ongevallen en/ of vernielingen van, naar en tijdens de activiteiten van ByTerra, vallen geheel ten laste van de Deelnemer of Aanmelder.
De deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor ByTerra  en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – overtreding van de gedragsregels hieronder begrepen – begaan door de Deelnemer.
De deelnemer of zijn Aanmelder zal ByTerra  vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.
Deelname aan activiteiten  – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van begeleiders van ByTerra  – is geheel voor eigen risico. ByTerra  sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meest brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van deelname van een activiteit, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van voornoemde schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.
ByTerra  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten en ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan.
ByTerra en/of de Betrokken Vrijwilligers zijn (al dan niet in functie of in privé) nimmer persoonlijk aansprakelijk jegens een Deelnemer of Aanmelder op grond van het (organiseren of begeleiden van de) activiteit op grond van een toerekenbare tekortkoming onder deze Overeenkomst dan wel anderszins.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen zijn onverkort van toepassing en gelden ook ten behoeve van de Kampleiding en/of de Betrokken Vrijwilligers alsmede ten behoeve van ingeschakelde derden en hun personeel ten aanzien van de activiteit(en).
Het recht op schadevergoeding (voor zover aanwezig) kent een verjaringstermijn van één jaar na afloop van de activiteit..
Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ByTerra, is ByTerra niet aansprakelijk voor enige  schade van de deelnemer, hieronder begrepen doch niet uitputtend: ByTerra  is nimmer aansprakelijk voor diefstal, het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer en ongeacht of deze persoonlijke eigendommen in bewaring of beheer zijn gegeven aan ByTerra. 
Artikel 15: Overmacht-Wijziging
Indien ByTerra door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is ByTerra gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Deelnemer of Aanmelder is gehouden.
Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan het kamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per activiteit zoals vermeld op www.ByTerra.be, In dit geval wordt wel het reeds betaalde inschrijfgeld geretourneerd.
In geval van slechte of onveilige weersomstandigheden, zal ByTerra vzw in eer en geweten oordelen over het al dan niet doorgaan van de activiteit. ByTerra vzw kan, in de mate van het mogelijke, zoeken naar alternatieven.
Artikel 16: Medicatie, medische handelingen, medische noodzaken:
De deelnemer verklaart in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn en ByTerra vzw op de hoogte te brengen van eventuele gezondheidsproblemen waarmee rekening gehouden moet worden. 
ByTerra zal niemand uitsluiten van activiteiten op basis van bepaalde beperkingen, tenzij dit de veiligheid van de deelnemer of andere leden van de groep (deelnemers en begeleiders) in gevaar zal brengen.
Indien de deelnemer niet in goede fysieke of mentale gezondheid verkeerd, moet ByTerra onmiddellijk bij inschrijving hiervan op de hoogte gebracht worden.
ByTerra zal dan beslissen of de deelnemer mag deelnemen of niet.
Indien er na de inschrijving bij de deelnemer een wijziging voordoet op het vlak fysieke of mentale gezondheid voordoet moet ByTerra hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht worden.
ByTerrra zal dan beoordelen of de deelnemer dan kan deelnemen aan de activiteit of niet.
Indien vlak voor aanvang van een activiteit of tijdens een activiteit blijkt dat een deelnemer niet in goede mentale of fysieke gezondheid verkeerd. Waardoor de uitvoering van de activiteit in het gedrang komt of de veiligheid van begeleiders, deelnemers of derden. Behoud ByTerra zich het recht om de deelnemer uit te sluiten van de activiteit zonder terug gave van het inschrijvingsgeld.
Tijdens de activiteiten  zal ByTerra nooit optreden als medisch uitvoerder.
ByTerra kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een medisch schema/handeling van een deelnemer. Noch kan ByTerra aansprakelijk gesteld worden bij het ondersteunen van een medisch schema/handeling van een deelnemer
Indien een Deelnemer medicijnen gebruikt, dienen de begeleiders van ByTerra voor het vertrek op de hoogte gebracht worden, samen met een duidelijk doseringsschema. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk om de medicatie veilig op te bergen en er zelf op toe te zien dat ze worden ingenomen. 
ByTerra kan in alle hierboven beschreven gevallen beroep doen op een geneesheer om fysieke of mentale toestand te bevestigen. De deelnemer zal geen schadevergoeding eisen. In overleg tussen de beide contractanten, zal naar de meest geschikte oplossing gezocht worden.
De kosten van deze geneesheer zijn ten laste van de deelnemer.
Artikel 17: GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp nog drie weken door ByTerra bewaard. Na het verstrijken van deze periode is ByTerra gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een door hen gekozen organisatie.
ByTerra is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van materiaal, kleding, geld etc.
Artikel 18: UITSLUITING
ByTerra verleent geen dekking in het geval van schade die direct of indirect verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, terreur, epidemie, pandemie.
Artikel 19: PRIVACY
De gegevens die Aanmelder aan ByTerra  verstrekt worden alleen gebruikt voor het organiseren van de activiteiten, om Aanmelder op de hoogte te houden van activiteiten rond ByTerra. Met uitzondering van medische instanties indien de medische situatie van de Deelnemer hier tijdens de activiteit om vraagt, zullen de verstrekte gegevens niet zonder instemming aan derden worden verstrekt.
Tijdens de activiteit  worden foto’s en/of video opnamen gemaakt om Aanmelder op de hoogte te houden van de activiteiten rond de activiteit. De foto’s en/of video opnamen zullen worden gedeeld via de Website en andere uitingen van de activiteit.
Indien Aanmelder en/of Deelnemer niet instemmen/instemt met het maken en het gebruiken van de foto’s en/of video opnamen, dan dienen/dient Aanmelder en/of Deelnemer, ByTerra  hiervan voorafgaand aan de betreffende activiteit schriftelijk op de hoogte te stellen en bij gebreke hiervan wordt de instemming aangenomen.
Een Deelnemer zal bij het schenden van een derde zijn persoonlijke privacy op welke manier dan ook direct van de activiteit (kamp) verwijderd worden.  Tevens heeft de Deelnemer of Aanmelder  geen recht op terug betaling van de som.
Meer details zie onze privacy verklaring
Artikel 20: VERZEKERING
De Deelnemer dient voor ziektekosten verzekerd te zijn.
ByTerra voorziet geen verzekering voor zijn deelnemers.
De deelnemer voorziet naar eigen willen een annulatie verzekering bij een verzekeraar
Bij activiteiten in het buitenland wordt de Aanmelder sterk aangeraden een reisverzekering af te sluiten voor de periode dat de Deelnemer deelneemt aan het kamp of buitenlandse activiteit.
De Deelnemer en Aanmelder zijn aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van het kamp alsmede materiaal dat gehuurd wordt door ByTerra  ten behoeve van de activiteit veroorzaakt door de Deelnemer.
De Deelnemer en Aanmelder zijn tegenover ByTerra  aansprakelijk voor alle schade die zij lijdt door toedoen van de aangemelde Deelnemer.
Artikel 21: KENNELIJKE FOUTEN
Kennelijke fouten en vergissingen op de Website, in de brochure of het Inschrijfformulier binden de activiteit niet. Dergelijke fouten zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar voor de Deelnemer of Aanmelder zijn.
– Alle de op de website vermelde gegevens zijn correct, behoudens over het hoofd geziene typefouten.
– Eventuele wijzigingen worden steeds voor het vertrek aan de vakantiegangers meegedeeld.
– De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
– Inschrijven voor een vakantie op deze website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee instemt.
Artikel 22: KLACHTEN
Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van ByTerra.
Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van ByTerra. Het bestuur doet binnen de 10 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur van ByTerra zijn altijd bindend.
Klachten betreffende de levering of diensten moeten ByTerra binnen de acht (8) dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of per mail naar info.ByTerra@gmail.be. Bij gebreke aan een aangetekende brief of mail wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal ByTerra geen enkele vergoeding verschuldigd zijn
Artikel 23: NIET OMSCHREVEN GEVALLEN
In alle niet-omschreven gevallen besluit de organisatoren van ByTerra.
 
Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Hasselt.
  • Corona
 
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om te beschikken over de juiste reisdocumenten.
– Indien een coronatest voor of na de activiteit gevraagd wordt, dient de deelnemer dit zelf in orde te brengen.
– Kosten van eventuele coronatesten voor, tijdens of na de activiteit zijn ten laste van de deelnemer.
– Indien een deelnemer of andere personen in quarantaine dienen te gaan tijdens of na de activiteit kan hiervoor geen compensatie geëist worden van ByTerra. De opgelegde quarantaine dient gevolgd te worden. Dit kan zijn in het land ter plaatse.
– ByTerra bepaalt zelf of activiteiten kunnen doorgaan a.d.h.v. de gezondheidssituatie op dat moment. Bij een officieel negatief reisadvies gaat de reis niet door en betaalt ByTerra het volledige bedrag terug. Indien de bestemming bijvoorbeeld in rode zone ligt, geldt dit niet automatisch als een negatief reisadvies.
Het  bedrag dat je betaald had, wordt terugbetaald als je je deelname moet annuleren als gevolg van officiële overheidsmaatregelen (zoals een lockdown of reisverbod). In plaats van terugbetaling kan je het bedrag ook tegoed houden voor een andere activiteit naar keuze.
Annuleren met positief covid-attest en bevestigde symptomen door een arts kan tot 2 dagen voor de start van de cursus  zonder kosten. Voor elke andere situatie zijn onze algemene annuleringsvoorwaarden van toepassing.